LŨ LỤT TRƯỜNG TÔI

Trường tôi đón lũ lớn
Trường tôi đón lũ về
Nước ngập linh lang
Nước ngập trắng làng
FB_IMG_1510302346814
Thậy trò dọn vệ sinh sau lũ
FB_IMG_1510302330765