THÔNG TIN - BCH Công Đoàn

Lê Sanh
Lê Sanh BCH Công Đoàn Chủ tịch công đoàn 01279639419 Sanhson@gmail.com
Lê Thị Ánh Duyên
Lê Thị Ánh Duyên BCH Công Đoàn Phó chủ tịch công đoàn 0945783613 anhduyen67@gmail.com
Nguyễn Thị Vân
Nguyễn Thị Vân BCH Công Đoàn Ủy viên 01279641403 vanvynguyen71@gmail.com
Bùi Chính Thức
Bùi Chính Thức BCH Công Đoàn Ủy viên 0916423572 bctkt0412@gmail.com
Lê Văn Hùng
Lê Văn Hùng BCH Công Đoàn ủy viên 0945782380 lehungltk@gmail.com