ĐẠI HỘI HỘI KHUYẾN HỌC XÃ ĐẠI THẠNH LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2017-2022

daihoikhuyenhoc
Ngày 26/9/2017 Hội khuyến học tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2017-2022